Stökigt i området vid Studenternas

Från nu och framåt kommer det att bli stökigt i området utmed Ulleråkersvägen vid Studenternas bland annat med anledning av att en ny bro ska uppföras över Fyrisån. Framför allt i anslutning till Studenternas bandy.

En ny bro ska uppföras över Fyrisån, i höjd med Kungsängsesplanaden. Stadsdelen Kungsängen omvandlas från industriområde till bostadsområde och bron blir en viktig länk mellan östra och västra sidan av Fyrisån. Förbindelsen ska också avlasta den befintliga Islandsbron från biltrafik.

Projektet delas upp i fem entreprenader och kommer att omfatta uppförande av ny bro, ny dragning av Ulleråkersvägen, ombyggnad av befintliga Ulleråkersvägen till GC-bana samt ledningsomläggningar och markarbeten.

Nu pågår arbetet med om- och nybyggnation av Sleven Säfwenbergs väg (dagens Ulleråkersvägen) med separat gång och cykelbana, ny trafiksignalanläggning på Sjukhusvägen, nya dagvattenledningar med tillhörande BGG-system, belysning, finplanering inklusive trädplantering inom inre vattenskyddsområde.

Ansträngningar görs för att säkerställa bästa möjliga tillgänglighet för gående, cyklister och trafikanter under byggskedet. Det byggs också tillfällig väg till berörda fastigheter. Följ aktuell skyltning runt arbetsområdet.

Du kan läsa mer om byggprojektet på uppsala.se

Beställare: Uppsala kommun
Entreprenör: NCC

Projektet med Tullgarnsbron drivs av Uppsala kommun, Uppsala arenor och fastigheter deltar inte i byggprojektet.

Tullgarn E02 Informationsbrev nr 1.jpg

7 juli 2022