Markåtgärder ger Ulva kvarn ett lyft

Under hösten 2023 har Ulva kvarn fått en upprustning. Området blir en säkrare och finare plats för verksamheterna och besökare.

Ulva kvarn_900px.jpgMarkåtgärderna har utförts i förebyggande syfte för att Ulva kvarn ska bevaras i många år framöver. Området har blivit mer sammanhängande och framkomligheten har blivit både säkrare och bättre.

- Markåtgärderna har gjorts dels för att göra området bättre men också för att hantverksbyn och kvarnbyggnaden ska hänga ihop mer med varandra. Ner mot kvarnbyggnaden fanns ett staket som gav uppfattningen om att hantverksbyn tar slut där men som nu tagits bort enligt verksamheternas önskemål, säger Christoffer Hellberg Törnqvist, fastighetsförvaltare på Uppsala arenor och fastigheter.

Genomförda markåtgärder

Det första steget var att bygga om och säkerställa trappan vid äppellunden som anknyter till den södra parkeringen. Den gamla trappan har ersatts av en ny med samma typ av utformning som tidigare för att smälta in i miljön.

För avrinning av dagvatten har en ny stenläggning lagts från hantverksbyn ner till kvarnbyggnaden. Tidigare slutade stenläggningen i hantverksbyn vilket påverkat underlaget nedför backen till kvarnbyggnaden.

- Efter en massa regn har det blivit djupa fåror i backen nedför hantverksbyn. Det blir kostsamt att laga och det är en snubbelrisk. Vi har fortsatt med stenläggning hela vägen nedför backen till kvarnbyggnaden som ska avleda vattnet, säger Christoffer.

Bättre gångväg

I samband med stenläggningen togs staketet nedför backen bort och en bättre gångväg har skapats.

Gångpassagen i hantverksbyn är även justerad från den stora parkeringen för en bättre inpassering till området. Den gamla ingången stängdes igen i somras med ett nytt staket.

Andra markåtgärder som har gjorts:

• Dränering av dagvatten runt cafébyggnaden med fasta rör i marken för att skydda fasaden.

• Ny trappa och plattläggning i anslutning till caféet i hantverksbyn.

• Renovering av vindskydd och staket inne vid hantverksbyn kring kryddboden och caféet.

• Paviljongtaket är renoverat.

Förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter

Markåtgärderna är slutförda under hösten 2023. Entreprenör på plats var Binab. Mindre åtgärder har gjorts av Uppsala arenor och fastigheters byggservice.

Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter. Området hyrs ut till Uppsala kommuns gatu- och samhällsmiljönämnd som i sin tur hyr ut till Ulva hantverk och hyresförening. Föreningen möjliggör större projekt som lockar dit många besökare, exempelvis Ulva marknad, bakluckeloppis och julmarknad.

29 november 2023