Ägaridé

Bolaget ska

  • aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att på affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd.

  • vårda och underhålla sina arenor och fastigheter så att värde och attraktivitet bibehålls eller ökar över tid.

  • vara en sammanhållen, proaktiv och professionell part i kontakter med Uppsalas föreningsliv (såväl bredd som spets och elit), näringsliv och besöksnäring i alla frågor som handlar om nyttjande av arenor och fastigheter.

  • genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den växande kommunen och därmed bidra till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i.

  • i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad folkhälsa och utveckla Uppsala som evenemangsplats.

  • vara kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och ägande samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

  • vara ett föredöme i kommunkoncernen i frågor om att skapa sammanhållning och gemensam inriktning i hela kommunen och aktivt bidra till att kommunens allaverksamheter i styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar tillsammans bildar en helhet.
Uppdaterad: