Utredning avseende nya badanläggningar i Uppsala kommun

Uppsala kommun har sett ett behov av att se över badanläggningar i Uppsala med målsättningen att öka badkapaciteten per invånare idag, och för att möta framtida behov från en bedömd befolkningsökning på 37% till 2050.

Kommunen har ett lågt nyckeltal avseende badanläggningar, det vill säga antal invånare i relation till antalet badanläggningar och deras kapacitet, jämförelsevis andra kommuner i Sverige. Utöver detta är Uppsalas badanläggningar ålderstigna med begränsad kvarvarande livslängd för exempelvis både Fyrishov och Gottsunda. Konsekvensen av detta är att skolorna redan idag har svårt att få till simundervisning på skolschemat och kommunens simföreningar lider av brist på träningstider.

Därför har Uppsala kommun arenor och fastigheter AB varit kommunen behjälplig med en utredning som genomförts av en arbetsgrupp med kompetens och expertis inom större byggprojekt och som även validerats av tredje part. Utredningen pekar på följande slutsatser:

Fyra nya badanläggningar rekommenderas att uppföras i kommunen inom 20 år. De bad som föreslås uppföras är:
- En simidrottsanläggning i Gränby med en 50-metersbassäng med byggstart så snart som möjligt. Den ska rikta sig till föreningar och allmänheten. Ersätter delar av dagens bad vid Fyrishov.
- Ett nytt familjebad centralt, exempelvis vid Kölen (norr om Kungsängsesplanaden). För både motionssimning, vattenlek och med en friskvårdsanläggning. Även detta med byggstart så snart som möjligt. Ersätter äventyrsbadet vid Fyrishov.
- Två mindre badanläggningar med fokus på simträning och motionssimning. En som uppförs kring 2030 i förslagsvis Gottsunda och en som uppförs kring 2040.

Renovering av gamla badanläggningar som den i Gottsunda samt Fyrishov är inte ekonomiskt försvarbart och anläggningarna är uttjänta. Fyrishov bedöms ha en kvarvarande livslängd på maximalt fem år. Det är inte bara bassänger, reningsverk och annan teknisk funktionalitet som är slut, utan även byggnaden i stort. Anläggningen i Gottsunda bedöms att klara av att vara i drift fram till cirka år 2030. Dessa båda anläggningars funktionalitet bör ersätts helt av nya anläggningarna, och rekommenderas därför att rivas.

Den totala investeringsnivån för byggnation av de fyra nya anläggningarna är ca 1,4 miljarder kronor fördelade över 20 år.

Nästa steg blir att politiken ska fatta beslut kopplat till hur Uppsala kommun ska arbeta vidare med förslagen i utredningen.

Ta del av Utredning avseende nya badanläggningar i Uppsala kommun.

För mer information

Thomas Perslund, VD, Uppsala arenor och fastigheter 
Telefon: 018-726 11 75
E-post: thomas.perslund@uppsala.se

27 januari 2022