Flytt av BMX-bana Gränby

Uppsala kommun bygger en ny BMX-bana för träning i Gränby.

Den tidigare BMX-banan på Gränby sportfält flyttas eftersom en ny simhall planeras att byggas där. Uppsala kommun har därför beslutat att bygga en ny BMX-bana, 500 meter från den nuvarande banan mot Gränbystaden.

Kommunen har fört dialog med föreningen SMK Uppsala, som bedriver BMX-verksamhet i Uppsala samt med Celsiusskolan som bedriver idrottsgymnasium med BMX-inriktning. Den nya placeringen, även kallad Cirkusplatsen, möter föreningens önskemål om fortsatt verksamhet och hemvist i Gränby. Stora delar av fastigheten är idag en platt och grusad parkeringsyta vilket är goda förutsättningar för anläggningen av banan.

Projektet drivs av Uppsala arenor och fastigheter, entreprenören JR Markteknik är upphandlad.

Preliminär tidplan

Beslut funktionsprogram IFN: april 2023
Projektering start: juni 2023
Rivning/byggstart: mars 2024
Färdigställande: september 2024

Banan beräknas vara klar hösten 2024.

Läs mer om bygget av Gränby simhall.

Frågor och svar om flytten av BMX-banan

Vad är det som ska byggas?
Uppsala kommun bygger en ny BMX-bana för träning i Gränby.

Varför flyttas BMX-banan?
Den befintliga BMX-banan på Gränby sportfält behöver flyttas för att förbereda för en ny simhall som planeras att byggas där.

Var ligger den nya BMX-banan?
Den nya banan ligger inom fastigheten Brillinge 4:5, i Gränby, 500 meter sydost från den nuvarande banan på en grusad parkeringsplats som även kallas Cirkusplatsen.

Varför byggs BMX-banan just i Gränby?
Flera placeringsalternativ har diskuterats och prövats utifrån parametrar som genomförbarhet, tid och ekonomi. Föreslagen plats uppfyller parametrarna samt det starka önskemålet från föreningen SMK Uppsala, som bedriver BMX-verksamhet i Uppsala, att banan placeras i närheten av Gränby sportfält.

Vad är Gränby sportfält?
Gränby sportfält har under de senaste åren utvecklats till att bli ett attraktivt anläggnings- och arenaområde för olika idrotter. Här finns fyra ishallar för konståkning, ishockey och bandy. Friidrottens utomhusarena har flyttats hit från Studenternas. Här finns även IFU Arena (innebandy och friidrott) och UTK-hallen (racketsport).

Sportfältet ligger inom en kvarts cykelavstånd från Uppsala C och med E4:an och väg 55 i nära anslutning. Med förstärkta kollektivtrafiksförbindelser kan Gränby sportfält bli än mer lättillgängligt.

Därtill finns det ett privatägt arenahotell på sportfältet som idag har cirka 200 rum och 620 bäddar.

Hur ska BMX-banan användas?
BMX-banan kommer att nyttjas av SMK Uppsala samt för skolverksamhet. I och med flytten av banan tar kommunen över ägarskapet av banan vilket gör det möjligt för allmänheten att använda banan.

Uppsala kommun hyr BMX-banan av Uppsala arenor och fastigheter och kommer därmed att ansvara för vilka verksamheter som kommer att rymmas i anläggningen. Kommunen hyr i sin tur ut till föreningar, skolor och andra utövare.

Banan kan bokas av fler föreningar om intresse finns och även allmänheten kan ges tillträde på icke bokade tider. Så har inte varit fallet på den befintliga banan där föreningen själva disponerar och har full rådighet utifrån att de själva investerat i och äger stora delar av anläggningen.

En ny placering av BMX-bana i Gränby säkerställer även att Celsiusskolans idrottsgymnasium med BMX-inriktning kan fortsätta bedriva utbildning.

Vem har fattat beslut om att bygga BMX-banan?
Beslut om att godkänna flytt av BMX-banan fattades i idrotts och fritidsnämnden 13 februari 2023.

Har kommunen tittat på alternativa platser för banan?
Flera alternativa placeringar har prövats utifrån genomförbarhet, tid och ekonomi. Beslutet att lägga banan i Gränby är främst för att tillgodose föreningens önskemål om fortsatt verksamhet och hemvist i Gränby. Övriga placeringar som diskuterades var Gottsundagipen, Gozzis grustag i Lövstalöt samt Storvreta 60:1.

När ska BMX-banan vara klar?
Nuvarande BMX-bana demonteras under våren 2024 och den nya BMX-banan beräknas vara klar till hösten 2024.

Vad kostar det att bygga BMX-banan?
Uppsala arenor och fastigheter AB har beräknat att en ny BMX-bana kostar 10–13 miljoner kronor (prisläge januari 2023).

Kommunen (Idrotts- och fritidsnämnden) betalar en årlig hyra på 1,6–2 miljoner kronor från och med 2024 (enligt 2022 års prisnivå).

Vem betalar vad för den nya banan?
Investeringen för den nya BMX-banan görs inom kommunkoncernen. Uppsala kommun arenor och fastigheter AB arrenderar en del av fastigheten av Uppsala kommun, samt uppför den nya banan. När BMX-banan är färdigställd hyr bolaget ut den till fastighetsstaben som i sin tur hyr ut den till idrotts- och fritidsnämnden. Idrotts- och fritidsnämnden hyr sedan ut anläggningen till SMK Uppsala och utbildningsförvaltningen. Uthyrningen till föreningen sker per timme till en subventionerad markeringsavgift. Utbildningsförvaltningen betalar en hyresavgift till självkostnadspris.

Vad kommer BMX-banan att innehålla?
BMX-banan kommer se ut som den gör idag. Det blir en fullstor BMX-bana, samma storlek som befintlig bana. En grusad bana med asfalterade kurvor. Utrymme för parkering, eventytor till tävlingar samt plats för läktare.

 • Utformning: 4 raksträckor och 3 kurvor.
 • Ytbeläggning: Stenmjöl på raksträckor och asfalt i kurvor.
 • Startgrindar: 8 startplatser/grindar, pneumatiska.
 • Startramp: 6 meter hög startramp med startgrindar.
 • Förråd: Fyra förvaringscontainrar under startrampen.
 • Toalett: Tillgång till toalett.
 • Tillgång till vatten: Sommarvatten för bevattning av banan samt åretrunt-vatten för toalett.
 • Belysning: Mobila belysningsstolpar enligt samma standard som på befintlig bana.
 • Parkering: Yta intill banan.
 • Yta för mobil läktare sekretariat: Yta intill banan för att kunna ställa upp en temporär läktare och ett temporärt sekretariat.
 • Elförsörjning: Elanslutning som ska klara att försörja kompressor till startgrind och belysning.

Hur länge gäller avtalet?
Ett arrendeavtal på tio år skrivs mellan Uppsala kommun och Uppsala arenor och fastigheter AB. Detta avtal förlängs därefter med ett år, en gång per år om ingen av parterna säger upp det.

Hur påverkar bygget miljön?
Målet är att återanvända så mycket av den befintliga banan som möjligt. Arbetet börjar med att befintlig startramp demonteras och förvaras tills den ska byggas upp igen. Massorna som banorna byggs av kommer också till stor del bestå av de massor som finns idag och flyttas till den nya platsen.

Vad händer om projektet blir försenat?
Om den nya banan blir försenad får föreningen temporärt förlägga träningsverksamheten till annan ort där BMX-bana finns. Uppsala kommun har inte möjlighet att tillhandahålla någon annan evakueringslösning vid en eventuell försening i projektet.

Vad händer med den tidigare planen för fastigheten?

Utvecklingsplanen för Gränby (KSN-2019-1866) föreslår att fastigheten Brillinge 4:5 på längre sikt ska exploateras med bostäder, skola, kontor och förskola. Detta innebär att placeringen av den nya BMX-banan kommer att vara tillfällig, fram tills att marken exploateras.

Bedömningen är ändå att föreningens vilja att vara kvar i Gränby ska ha företräde framför att den nya banan inte blir en långsiktigt hållbar lösning.

Projektledare

Josefin Hoffman
Uppdaterad: